کادو طرح تحقق یک رویا

میخوام براتون تعریف کنم که چطوری کادو طرح متولد شد !
من تو بچگی دختر رویاپردازی بودم، مدام خودم رو توی رویاها غرق میکردم و با اونا بازی میکردم  و جلوی آینه نمایش میدادمشون و با خودم حرف میزدم … شب های تابستون وسط حیاط بزرگ  و قشنگ خونمون که پر بود از درختای گردو و آلبالو و خرمالو تخت های چوبی میذاشتیم و شب ها اونجا میخوابیدیم و به آسمون پرستاره نگاه میکردم و با ستاره ها و ابرها شکل های جالبی درست میکردم …