یه حس خوب داشته باش

میخوام براتون تعریف کنم، که کادوطرح چطوری متولد شد ؟

من تو بچگی دختر رویاپردازی بودم، مدام توی رویاهام غرق می شدم، با خودم حرف می زدم وجلوی آینه اونا رو نمایش می دادم. شب های تابستون وسط حیاط بزرگ و قشنگ خونمون که پر بود از درختای گردو و آلبالو و خرمالو، تخت های چوبی می گذاشتیم و شب ها اونجا می خوابیدیم،من به آسمون پر ستاره و ابر خیره می شدم و با اونا شکلک های مختلفی می ساختم تا خوابم می برد…